فکر کنم موافق این هستی که هیچ چیز بهتر از دریافت پیام از طرف یک غریبه نیست، یک فرصت هست که با همدیگه آشنا بشیم و شایدم منجر به دوستی بشه
اگر به من و کاری که انجام میدم علاقه مند هستی، با من در تماس باش
پیامی برای من بفرست
 
اسمتون چیه؟ *

(: اسم من حسین هست، بیاید بیشتر از این غریبه نباشیم
 
میخوای در چه مورد با من در ارتباط باشی؟

فکر کن این همون موضوع ایمیلی هست که میخوای برای من ارسال کنی، اما از قبل پر شده

 
پیامت چیه؟

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform